Susține-ne - orice donație din partea ta ne ajută să dezvoltăm acest site. Îți mulțumim!
Istorie – conținuturi tematice
 • Istoria României
  • Preistorie și Antichitate
   • Evoluții politice
    • Structuri politice la daci și geți. Relațiile dacilor și geților cu lumea greacă și romană
    • Dacia romană
    • Regiunile nord-dunărene și lumea romano-bizantină în sec. IV-VII
   • Istoria civilizației
    • Evoluția modurilor de viață în preistorie pe teritoriul României: neolitizarea; civilizația bronzului
    • Religia la geți și daci
    • Etnogeneza românească și moștenirea antichității
   • Surse istorice fundamentale
    • Herodot, Istorii, IV
    • Cassius Dio, Istoria romană, LXVII-LXVIII, LXXI
  • Evul mediu
   • Evoluții politice
    • Formarea statelor medievale: Țara Românească, Moldova, Transilvania
    • Politica internă și externă a voievozilor români în sec. XIV-XVII
    • Epoca fanariotă: reformismul fanariot; statutul internațional al Țărilor române în sec. XVIII și la începutul sec. XIX
   • Istoria civilizației
    • Moștenirea bizantină și cultura medievală în Țările române
    • Renașterea și umanismul în Țările române
    • Arhitectura civilă și religioasă în Țările române (sec. XIII-XVIII)
    • Transilvania ca spațiu de interferențe culturale
   • Surse istorice fundamentale
    • Miron Costin, De neamul moldovenilor
    • Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei
    • Approbatae Constitutiones – 1653 (B. Murgescu, Istoria României în texte, p. 98-99)
  • Epoca modernă
   • Evoluții politice
    • Evoluția statutului Țărilor române în prima jumătate a sec. al XIX-lea
    • Relațiile internaționale ale României la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea; factori de decizie, mecanisme de participare. Războiul de independență și războaiele balcanice în context european
   • Istoria civilizației
    • Iluminismul și romantismul în lumea românească: contribuțiile Școlii Ardelene, literatura și viața culturală în prima jumătate a secolului al XIX-lea în Țările Române
    • Curente de gândire în cultura română în a doua jumătate a sec. XIX și la începutul sec. XX
   • Surse istorice fundamentale
    • Supplex Libellus Valachorum (1791)
    • Constituția din 1866
    • Titu Maiorescu, În contra direcției de azi în cultura română
  • Istoria contemporană
   • Evoluții politice
    • Formarea statului național român. Recunoașterea internațională
    • Viața politică și regimurile politice între 1918-1989
    • România în relațiile internaționale: 1914-1989
    • România după 1989: evoluții politice interne și politica externă
   • Istoria civilizației
   • Surse istorice fundamentale
    • Constituția din 1923
    • Mihail Sebastian, Jurnal, București, 1994
    • Marin Preda, Cel mai iubit dintre pământeni
 • Istorie universală
  • Preistorie și Antichitate
   • Evoluții politice
    • Structuri sociale și de putere în preistorie
    • Formarea statului în Orientul antic: statul în Mesopotamia; Egiptul faraonic; China antică; statele siro-feniciene, Israelul
    • Polisul grec: formare și evoluție în epoca arhaică și clasică. Marea colonizare greacă
    • Etapele statului roman: Republica; Principatul; Imperiul târziu; Expansiunea romană
   • Istoria civilizației
    • Viața spirituală și forme de manifestare artistică în preistorie
    • Scrierea în societățile orientale antice. Principale opere literare în Mesopotamia, Egipt, India, China și Canaan
    • Arta, educația și filozofia în Grecia clasică și în lumea elenistică
    • Istoriografia și literatura romană
    • Apariția, sursele și difuzarea creștinismului
   • Surse istorice fundamentale
    • Codul lui Hammurapi (Al. Negoiță, Gândirea siro-babiloniană în texte, Ed. Științifică, 1975)
    • Tucidide, Războiul peloponesiac, Cărțile I-II
    • Ammianus Marcelinus, Istoria Romană, Cartea a XXII-a
  • Evul mediu
   • Evoluții politice
    • Evoluția politică a Imperiului Bizantin (sec. V-XV)
    • Evoluția politică a Occidentului în sec. V-XVI: formarea noilor state, ideea imperială, centralizarea statală
    • Imperiul Otoman și Europa
   • Istoria civilizației
    • Civilizația arabă între Asia și Europa
    • Literatura și artele în evul mediu. Principalele opere și stiluri artistice și arhtiectonice
    • Structura societății și familia în Evul mediu occidental
    • Orașul medieval
    • Cultura Renașterii
   • Surse istorice fundamentale
    • Tezele supremației papale – Grigore al VII-lea, Dictatus Papae (B. Murgescu, Istoria lumii în texte, București, 1999, p. 107)
    • Niccolò Machiavelli, Principele (București, 1994)
  • Epoca modernă
   • Evoluții politice
    • Absolutismul monarhic
    • Revoluțiile moderne: revoluția engleză; Războiul de Independență al Coloniilor americane; Revoluția Franceză; Revoluțiile de la 1848
    • Expansiunea europeană în lume în secolele XVII-XIX
    • Ideea națională și formarea statelor-națiune în sec. al XIX-lea
    • Relațiile internaționale în sec. XIX și la începutul sec. al XX-lea
   • Istoria civilizației
    • Iluminismul: concepții, reprezentanți, influență politică, socială și culturală
    • Evoluția științelor și raționalismul
    • Revoluția industrială
    • Evoluția stilurilor de viață în secolele XVII-XIX: mediul rural, orașele, influența Occidentului asupra Orientului, influența Orientului asupra Occidentului
   • Surse istorice fundamentale
    • Constituția americană
    • Declarația drepturilor omului și cetățeanului
    • Actul de constituire a Sfintei Alianțe (B. Murgescu, Istoria lumii în texte, București, 1999, p. 201)
  • Istoria contemporană
   • Evoluții politice
    • Război și pace în sec. XX: cele două războaie mondiale, tratatele de pace, relațiile internaționale și războiul rece, războaiele locale după 1945
    • Democrație și dictatură în sec. XX: regimuri democratice în epoca interbelică, evoluția democrațiilor occidentale în epoca postbelică; regimurile fasciste, regimurile comuniste interbelice și postbelice; ideologia și practicile politice ale regimurilor totalitare în sec. XX
    • Problemele globale în a doua jumătate a secolului XX: criza ecologică, criza resurselor, problema terorismului politic
   • Istoria civilizației
    • Curente literare și artistice în secolul XX
    • Revoluția științelor și a tehnologiilor și efectele sale sociale
    • Societatea informațională în sec. XX: educația, comunicațiile și mass-media
   • Surse istorice fundamentale
    • Carta ONU
    • Tratatul de la Roma (1956)
    • Tratatul de la Maastricht
Didactica istoriei – conținuturi tematice
 • ”Istoriile în școală”: domenții de conținut, abordarea cronologică, abordarea tematică, istorie națională și istorie universală, abordarea problemelor sensibile și controversate
 • Opțiuni recente în domeniul obiectivelor, competențelor, valorilor și atitudinilor
 • Puncte tari și puncte slabe ale programelor de istorie
 • Relația programă-manual; manualul ca sursă și resursă în predarea-învățarea istoriei
 • Relația dintre programele de istorie și programe din aceeași arie curriculară sau din arii diferite
 • Principii promovate de Consiliul Europei: comunicare interculturală, cetățenie democratică, învățare pe tot parcursul vieții, coeziune socială
 • Proiecte europene ce vizează studiul istoriei
 • Metode și strategii centrate pe studiul surselor
 • Comunicare și istorie: metode și strategii bazate pe comunicarea orală, scrisă și vizuală
 • Jocul, investigația și studiul de caz
 • Metode, tehnici și procedee care antrenează învățarea activă, diferențierea învățării și învățarea prin cooperare
 • Strategii de învățare la istorie
 • Noile tehnologii de informare și comunicare
 • ”istoriile din afara școlii”: familia, comunitatea, călătoria și contactul cu ”celălalt”, muzeul, filmul (documentar și artistic), mass-media
 • Rolul metodelor active în procesul de predare-învățare-evaluare. Exemplificări; limite și avantaje ale metodelor active
 • Etape în analiza surselor istorice
 • Sursele de istorie orală
 • Modalități de realizare a unor activități complexe de comunicare orală și scrisă: dezbaterea și studiul de caz
 • CDȘ și activitățile extracurriculare la istorie
 • Avantajele și limitele metodelor tradiționale și alternative de evaluare
 • Avantajele și limitele unor instrumente de evaluare (chestionare, grile de evaluare a comunicării orale sau scrise, teste de evaluare sumativă etc.)
 • Relația predare-învățare-evaluare: modelul ”evaluării pentru învățare” aplicat la istorie
 • Folosirea diversificată a formelor, metodelor și instrumentelor de evaluare tradiționale și complementare”
 • Structura probelor de evaluare propuse pentru examenele naționale
 • Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competențelor specifice disciplinei
 • Competența de autoevaluare
Pedagogie – conținuturi tematice
 • Educația, învățământul și societatea cunoașterii în sec. XXI: context, tendințe, reforme. Documente și strategii UE și CE (Lisabona, Bologna, Copenhaga, Berlin)
 • Managementul calității în educație. Domenii, criterii, standarde și mecanisme de asigurare a calității procesului și sistemului de învățământ din România
 • Statutul epistemologic al pedagogiei. Normativitatea pedagogică. Educația: forme (formală, nonformală, informală), domenii educaționale (educația intelectuală, morală, estetică și artistică, fizică și sportivă, tehnologică/profesională). Noile educații. Alternative educaționale (Step-by-Step, Montessori, Waldorf). Educația permanentă. Autoeducația
 • Educabilitatea: concept, factori (ereditatea, mediul, educația, omul însuși/sinele). Teorii fundamentale (ereditarismul, ambientalismul, epigenetismul piagetian). Mediile educaționale
 • Structura și dinamica personalității (temperament, caracter, aptitudini). Motivația pentru cariera didactică și managementul carierei didactice
 • Finalitățile educației: clasificare (ideal educațional, scop, obiective). Taxonomii (Bloom, Krathwohl, Harrow, D’Hainaut), proceduri de operaționalizare. Aplicații
 • Teoria și metodologia curriculum-ului: statut epistemologic, dezvoltări actuale, documente curriculare, teorii privind proiectarea și dezvoltarea curriculumului școlar. Conținuturi: concept, criterii de selecție, organizare, modalități de integrare curriculară (monodisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea, transdiciplinaritatea)
 • Procesul de învățământ – analiză conceptuală, abordări structural-sistemice funcționale și interacționale. Aplicații
 • Învățarea: delimitări conceptuale, condiții interne și externe, stiluri de învățare. Teorii ale învățării. Aplicații
 • Predarea: concept, modele, strategii, relația stiluri de predare – stiluri de învățare. Aplicații
 • Strategii didactice. Metode și tehnici moderne de învățământ (brainstorming, SINELG, Fishbowl – tehnica acvariului – Mozaicul, Controversa creativă/academică, Jocurile de spargere a gheții/Ice Breaking etc.). Forme de organizare a procesului de învățământ (frontal, grupal și individual). Instruirea asistată de calculator. Interacțiunea obiective-conținuturi-strategii în instruirea școlară. Aplicații
 • Comunicare și relații de comunicare pedagogică. Didactică: modele. Gestionarea conflictelor și prevenirea violenței în școală. Aplicații
 • Evaluarea școlară: definire, etape, funcții, forme, strategii și metode (tradiționale și complementare). Elaborarea probei de evaluare. Interacțiunea predare-învățare-evaluare: semnificații și interpretări actuale. Aplicații
 • Proiectarea, implementarea și evaluarea documentelor curriculare (plan, programă, manual, auxiliare). Aplicații
 • Succesul și insuccesul școlar: cauze și forme de manifestare. Strategii de abordare psihopedagogică a dificultăților în învățarea școlară. Programe de intervenție personalizată. Asistența psihopedagogică în școală. Aplicații
 • Managementul instituției școlare: fundamente teoretico-metodologice. Stiluri de conducere. Schimbare și dezvoltare organizațională. Descentralizarea învățământului: rol, funcții, mecanisme
 • Educația elevilor cu nevoi speciale. Creativitate, inovație și educație pentru excelență a copiilor/elevilor/tinerilor cu potențial aptitudinal ridicat. Metode de cultivare a talentelor și de stimulare a creativității. Asigurarea șanselor egale în educație. Etică și nediscriminare
 • Managementul proiectelor de cercetare în științele educației
 • Personalitatea cadrului didactic. Profesionalizarea carierei didactice: statut, roluri, competențe, standarde. Formare inițială și continuă, evaluare și autoevaluare
Vă așteptăm pe canalul de Telegram pentru a discuta diverse subiecte din istorie

Distribuie:

Autor:
Opinia ta contează Feedbackurile pozitive ne stimulează, iar cele negative ne ajută să ne îmbunătățim activitatea.
Te rugăm să ne lași un feedback.
Lasă un feedback

Căutăm colaboratori

Rezultatele obținute de-a lungul timpului și numeroasele feedbackuri pozitive ne motivează să continuăm ceea ce facem.
Ne-am propus un obiectiv îndrăzneț - crearea tuturor lecțiilor de istorie, inclusiv cele dedicate minorităților naționale.
Căutăm profesori familiarizați cu mediul digital, care doresc să realizeze resurse educaționale deschise.
Contactează-ne

  Adaugă un comentariu

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Adresa de mail nu va fi publicată.
  Prin postarea acestui comentariu declari că ai citit și ești de acord cu termenele și condițiile acestui site.

  CLUBUL DE ISTORIE
  Trimitem periodic un e-mail cu cele mai noi articole celor 1082 de membri. Abonează-te și tu!
  error: Vă rugăm să respectați drepturile de autor.